Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngomyalo kaZimu uMsindisi wethu noKrestu Jesu ithemba lethu,

2

kuThimothi indodanami ngenyama ekukholweni. Akube mumusa, isirhawu nokuthula okubuya kuZimu uBaba, nakuKrestu Jesu iKosethu.

3

Njengombana ngakubawa mhlana ngilunge eMasedoniya, hlala e-Efesu ukuze uyale abathileko bona bangafundisi ifundiso ehlukileko

4

begodu bangazinikeli eendatjaneni zeentolwana nezomlibo ongapheliko wokubelethana. Izinto ezinjalo zikhuthaza ukuphikisana kunobana zikhuthaze umsebenzi kaZimu ekukholweni.

5

Ihloso yomyalo lo lithando elivela ehliziyweni emhlophe nesazelweni esimsulwa kanye nekukholweni okungazenzisiko.

6

Abanye baphambukile kilokho, baphendukela eenkulumeni ezingatjho ilitho.

7

Bafuna ukuba bafundisi bomthetho khisibe abakuzwisisi lokho abakutjhoko namkha lokho abakuqinisako ekulumenabo.

8

Siyazi bona umthetho ulungile lokha umuntu nawusebenzisa ngendlela efaneleko.

9

Begodu siyazi bona umthetho awukabekelwa olungileko, kodwana ubekelwe izeqamthetho namahlongandlebe, abangatjhiswako ngoZimu nabazizoni, abanameswe nabarhubutjhekileko, ababulala aboyise nabonina, abababulali,

10

iimfebe, abaduna abalalanako, nabarhweba ngamathunjwa, abakhuluma amala nabaphula iinthembiso abazifungeleko kanye nalabo abenza ezinye izinto eziphambene nefundiso eliqiniso,

11

nekhambisana nevangeli elihle lakaZimu obusisekileko, angiphathisa lona.

12

Ngiyamthokoza uKrestu Jesu iKosethu owangipha amandla ngombana wangithemba wangibeka emsebenzinakhe,

13

ngitjho nanyana begade ngimhlambalazi, ngimzumi wabantu begodu nginenturhu. Kodwana ngarhawukelwa ngombana ngenza lokho ngokungazi ngesikhathi ngingakholwa.

14

Yeke umusa weKosi wawululelwa ngobunengi kimi kanye nokukholwa nethando elikuKrestu Jesu.

15

Liqinisile ilizweli begodu lifanele ukwamukelwa: Iye, uKrestu Jesu weza ephasinapha ukuzokusindisa izoni, engingesikhulu sazo.

16

Kodwana ebangenelo ngarhwukelwa ukuze kuthi ngami mina soni esikhulu, uKrestu Jesu akhombise ukunyamezela kwakhe okukhulu, ngokwenza isibonelo kilabo abasazokukholwa kuye babe nokuphila okusiphelani.

17

Kiyo iKosi yesiphelani, engasoze yafa, engabonwako, enguZimu yedwa, akube lidumo nephazimulo nini nanini. Amen.

18

Thimothi ndodanami, ngikunikela umyalo lo ukuya ngokweemphorofido ezenziwe ngawe phambilini khona kuzakuthi nawuzilandelako, ulwe ukulwa okuhle,

19

udzimelele ekukholweni nesazelweni esihle; okuthe abanye ngokukudela lokho, umkhumbi wabo wokukholwa waphahlazeka.

20

Hlangana nabo ngingabala uHimenewu no-Alekzandra, engibanikele kuSathana ukuze bafunde ukungahlambalazi.