Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

MORENA a re: “Fa o rata go tlhabologa, Iseraele, o ka boela kwa go nna. Fa o tlosa maila a gago fa pele ga me, ga o na go ntshaba.

2

Mme fa o ikana ka boammaaruri le ka tshiamo le ka tshwanelo o re: ‘Ka MORENA yo o phelang!’ foo ditšhaba di tla itshegofatsa ka ene, di itumisa ka ene.”

3

Gonne MORENA o bua jaana le banna ba Juta le Jerusalema a re: “Ikgatheleng tshimo e ntšhwa, se jwaleng mo mitlweng!

4

Rupelang MORENA, lo tlose bosarupang jwa dipelo tsa lona, banna ba Juta le baagi ba Jerusalema; e se re gongwe bogale jwa me jwa bolola, jwa tuka jaaka molelo ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa lona, go se yo o o timang.”

5

Itsiseng mo Juta, utlwatsang mo Jerusalema lo re: “Letsang lonaka mo lefatsheng, lo tlhabe mokgosi o mogolo lo re: ‘Phuthegang, a re tshabeleng kwa metseng e e femetsweng!’

6

Emisang sefoka se se isang kwa Sione. Tshabang, se diegeng! Gonne ke tlisa tatlhego e e tswang kwa bokone le tshenyo e kgolo.

Jer. 1:14.
7

Tau e dule mo dikhung tsa yona; mosenyi wa ditšhaba o tlogile, a bolola mo felong ga gagwe gore a ntshe lefatshe la gago sekaka; metse ya gago e tla fetoga marope, e se na moagi.

8

Ka ntlha ya tseo itlameng ka diaparo tsa bohutsana; hutsafalang lo goe! Gonne bogale jo bo tukang jwa MORENA ga bo a tloga mo go rona.”

9

MORENA a re: “Ka letsatsi leo kgosi le dikgosana di tla nyema moko; baperesiti ba tla tlhoka puo, baporofeti ba rerega.”

10

Mme ka re: “Ijoo, Morena Modimo! Ruri, o akeditse morafe o le Jerusalema wa re: ‘Lo tla bona kagiso,’ etswe tšhaka e amile bophelo.”

11

Ka sebaka seo ba tla raya morafe o le Jerusalema ba re: “Phefo e e fisang e tswa kwa dithabeng tse di iphotlhereng tsa sekaka, e tla kwa go morwadia morafe wa me; ga se ya go olosa le e seng ya go fefera.

12

Phefo e e thata e e gaisang ya tiro tseo e tla tswa mo go nna. Jaanong le nna ke tla bua dikatlholo ka ga bone.”

13

Bonang, o tlhaga jaaka maru, dikoloi tsa gagwe jaaka ledimo; dipitse tsa gagwe di lobelo go phala dintsu. A tatlhego ya rona wee, gonne re fentswe!

14

Jerusalema, tlhapa pelo bosula, gore o tle o pholosiwe. Megopolo ya gago ya boithamako e tla nna mo teng ga gago go fitlha leng?

Jes. 1:16.
15

Gonne mokgosi o utlwala go tswa kwa Dane, o bolela tatlhego e e tswang kwa dithabeng tsa Eferaime.

16

Begelang, ditšhaba, utlwatsang ka ga Jerusalema lo re: “Bonang, ba ba re dikanyetsang ka ntwa ke ba, ba tswa kwa lefatsheng le le kgakala, ba tlhabela metse ya Juta mokgosi.

17

Ba e dikeletsa tikologong jaaka baleti ba tshimo; gonne ba ntsogetse,” go bua MORENA.

18

“Tsamao ya gago le ditiro tsa gago di go diretse tseo; ke ka bosula jwa gago, fa di le bogalaka; fa di go setla pelo.”

19

Mala a me wee! Mala a me wee! Ke a tetesela, ke boifela pelo ya me go phatloga. Pelo ya me e huduega mo go nna. Ke palelwa ke go didimala. Gonne mowa wa me o utlwile modumo wa lonaka le mokgosi wa tlhabano.

Jes. 16:9.
20

Ditshenyo di begwa ka tatelano, gonne lefatshe lotlhe le thopilwe. Matlo a me a sentswe ka tshoganyetso, ditente tsa me ka ponyo ya leitlho.

21

Ke na le go bona sefoka le go utlwa modumo wa lonaka go fitlha leng?

22

“Kana morafe wa me ke masilo a a sa nkitseng; ke bana ba ba boeleele, ga ba tlhaloganye sepe. Ba tlhalefetse go dira bosula, mme ga ba itse go dira tse di siameng.”

23

Ke ne ka leba lefatshe, ka fitlhela le tobekanye, le se na sepe; le legodimo le se na lesedi la lone.

24

Ka leba dithaba, ka fitlhela di roroma; le dithabana tsotlhe di tshikinyega.

25

Ka leba, ka fitlhela go se na motho; dinonyane tsotlhe tsa loapi di tshabile.

26

Ka leba masimo a ditlhare tse di ungwang, ka fitlhela e le sekaka fela, metse yotlhe ya teng e sentswe ke MORENA ka bogale jo bo tukang jwa gagwe.

27

Ee, MORENA, o buile jaana a re: “Lefatshe lotlhe le tla fetoga sekaka, mme ga nkitla ke le fedisa gotlhe.

Jer. 5:10,18.
28

Ka moo lefatshe le tla hutsafala, legodimo le ntshofala kwa godimo; ka gonne ke di buile, mme ga ke di fetole; ke di ikaeletse, mme ga ke boe mo go tsona.”

29

Motse otlhe o tshabile loratla lwa bapalami ba dipitse le lwa ba ba hulang ka bora, ba tshabela kwa dikhung, ba palama mo mafikeng. Motse otlhe o tlogetswe, go se na moagi ope mo go ona.

30

Wena Jerusalema yo o gateletsweng, o tla dirang? Le fa o ka apara masela a mahibidu a mantle jaaka mosadi; le fa o ka kgaba ka mekgabiso ya gouta; le fa o ka budulola matlho ka setlolo se sentsho, o ikgabisetsa lefela. Barati ba a go nyatsa. Se ba se batlang ke bophelo jwa gago.

31

Gonne ke utlwa selelo e kete sa mosadi yo o segwang ke metlotsedi, sa tlalelo e kete ya yo o belegang ga ntlha. Ke selelo sa morwadia Sione. O a fegelwa, a phutholola mabogo a gagwe a re: “A tatlhego ya me wee! Bophelo jwa me bo wela mo diatleng tsa bampolai, ke se na thata.”