Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

USomnini waphendula wathi: "Nange kunendlela oyithathako,
wena Israyeli,
akube ngebuyela kimi.
Nanisusa iinyenyiso zenu emehlwenami,
ningabe nisehla nenyuka,

2

khona-ke nizakufunga ngeqiniso,
ngobuqotho nangokulunga nanithi,
'Sifunga uSomnini ophilako.'
Nje-ke iinkoro zakwa-Israyeli
zizakufuna iimbusiso nedumo lazo
kimi mina Somnini.

4:2 ) Sifunga uSomnini ophilako: abantu bebasebenzisa amezwi la, lokha nabangena ethempelini lakaSomnini.
3

"Mbala, nakhu okutjhiwo nguSomnini kibo boke abantu bakwaJuda nebeJerusalema: "Zikghemeleni ihlabathi engakalinywa,
ningatjali hlangana nameva.

4

Zisokeni kube kuSomnini,
nisuse amajwabu weenhliziyo zenu
nina bantu bakwaJuda nebeJerusalema!
Nakungasinjalo itukuthelwami izakuqubuka
ngebanga lobumbi enibenzileko
bese itjhise njengomlilo
kungabi nomcimi."

5

Bikani kwaJuda, nimemezele eJerusalema nithi: "Vuthelani ipalapala enarheni!
Rhuwelelani nithi,
'Yenibuthane ndawonye!
Asibalekeleni emadorobheni anemithangala!'

6

Phakamiselani iphawu eZiyoni!
Phephiselani ipahlenu eJerusalema, ningariyadi!
Qalani, uSomnini sele azokuletha
ihlekelele evela ngetlhagwini,
ngitjho nokurhayilwa okukhulu."

7

Ibhubezi liphumile ngedzabeni lalo,
umbhubhisi wezizwe ufudukile.
Utjhiye indawakhe
kobana enze inarhakho ibe libhudu,
wena Juda.
Amadorobhakho azakuba marubhi
atlhoge abahlali.

8

Yeke, yembathani iinzilo,
nilile nirhahlawule nithi:
Maye, ilaka elivuthako lakaSomnini
alikasuki phezu kwethu.

9

USomnini uZimu wathi:
"Mhlokho, ikosi kanye neenkhulu
izakuphela amandla,
abaphristi bakhene,
abaphorofidi bakakamale."

10

Yeke mina ngathi: "Maye Somnini Somandla, ukhohlise kokukhohlisa isizwesi kanye neJerusalema ngokuthi bazakuba nokuthula khisibe isabula isihlezi emphinjeni."

11

Ngesikhatheso isizwesi kanye neJerusalema bazakutjelwa kuthiwe: "Ummoya otjhwabisako ovela emibundwini eligagadu erhalawumbeni uphembethela ngebantwini bami, kodwana awuzukuphephetha namkha uthanyele.

12

Kumumoya onamandla khulu kunalokho! Ngesikhathesi ubuya kimi. Mina ngokwami ngizakukhupha iingwebo phezu kwabo."

13

Qalani, uza njengamafu!
Ikaranakhe iza njengesiwuruwuru,
iinjomani zakhe zigijima khulu kunamadlanga.
Maye thina! Siphelile!

4:13 ) uza njengamafu: lokhu kutjho umbhubhisi nebutho lakhe, qala endinyaneni ye-7.
14

Wena Jerusalema,
hlamba ubumbi obusehliziywenakho bese uyasinda.
Kuzabe kube nini imizindlo emimbi ihlezi kuwe na?

15

Ilizwi libika ukusuka kwaDani,
limemezela ihlekelele eentabeni zakwa-Efrayimu lithi:

16

"Yazisani iinkoro zakwa-Israyeli,
nimemezele eJerusalema nithi:
'Qalani, napo abavimbezeli beza,
basuka enarheni ekhatjhana,
baqubula ingoma yepi
phezu kwamadorobho wakwaJuda.

17

Bazombeleza iJerusalema
njengomuntu olinde isimu
ngombana lingihlubukile mina Somnini.' "
Kutjho uSomnini.

18

Ukuziphatha kwakho
kanye nezenzo zakho, wena Juda,
kulethe lokhu phezu kwakho.
Lokhu kumphumela wobukhohlakali bakho.
Yizwa bona kumunyu kangangani
nabuhlaba ehliziyweni!

19

Maye iinsizi zami, iinsizi zami!
Ngisebuhlungwini!
Maye, ukubethela eduze kwehliziywami!
Iye, ihliziywami iyathukuza
angikwazi ukuthula.
Ngizwile ukulila kwepalapala,
ngezwa nengoma yepi.

4:19 ) Maye ... iinsizi zami: lapha umphorofidi ukhuluma inga unguJuda.
20

Ukubhujiswa phezu kokubhujiswa kuyamenyezelwa;
mbala, inarha yoke itlhifiriziwe.
Amatendami atjhabalaliswe msinyana,
iye, ubusithelo bami ngokuphazima kwelihlo.

21

Kuzabe kube nini ngibona iphawu
ngizwe netjhada lepalapala na?

4:21 ) ngibona iphawu: qala endinyaneni yesi-6.
22

USomnini uthi:
"Lokhu kwenzeka
ngombana abantu bami ziindlhadlha, abangazi.
Babantwana abanganangqondo
begodu abanalemuko.
Banekghono lokwenza ubumbi,
kodwana abakwazi ukwenza okulungileko."

23

Ngabona inarha,
qala, beyinganabubono, inganabuphilo
ngabona umkayi,
qala, bewunganakukhanya.

4:23 ) beyinganabubono, inganabuphilo: qala kuGenesisi 1:2.
24

Ngabona iintaba,
qala, bezihlengezela,
yoke imibundu gade iyethezela.

25

Ngaqala,
yelela bekunganamuntu
neenyoni zoke zibalekile.

26

Godu ngaqala,
yelela, inarha ebeyinothile sele ilirhalawumba;
woke amadorobhayo gade amarubhi
ngebanga lakaSomnini,
iye, ngebanga letukuthelwakhe evuthako.

27

Ngambala nakhu okutjhiwo nguSomnini: "Yoke inarha izokuba libhudu,
nokho angeze ngalisa ukuyibhubhisa.

28

Ngalokho iphasi liyalila
namazulu phezulu ayafiphala.
Ngebanga lokobana ngikhulumile,
ngincamile, ngizakwenza lokho.
Angeze ngazisola,
asoze ngabuyela emuva."

29

Ngetjhada labakhweli beenkarana zepi
nabosomsebe
boke abantu ngedorobheni bayabaleka.
Babalekela eentjhutheni,
banyukela ngemipharwini yamadwala.
Woke amadorobho atjhiyiwe,
akakho ohlala kiwo.

30

Uzokwenzani, wena ophelisiweko na?
Nanyana uzembese ngezitlerebede
wafaka nobuphaziphazi begolide,
iye, nanyana uzitjhatjhe ngeemonyongo zamehlo
uzazikghabisela ilize.
Labo abakukhanukako bayakudelela,
bafunana nepilwakho.

31

Mbala, ngezwa isililo
inga ngesomfazi onemirhelo,
silisizi njengaloyo obeletha izibulo;
iye, isililo sendodakazi yeZiyoni
elwela ukuphefumula,
yelula izandla isithi:
"Maye mina, ngiyatsirimezeka,
ipilwami inikelwe esandleni sababulali."