Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

“Awu, Israyeli, nawungamane uphendvuke nje, ubuye kimi,” kusho Simakadze. “Nawungesusa letithico takho letitinengiso, lapha embikwami, ungabe usanhlanhlatseka,

2

nawungafunga futsi kimiGen. 22:18; Dut. 6:3; Isa. 45:25; 48:1; 65:16; 2 Khor. 10:17 ngekweliciniso nangekulunga, utsi: ‘Ngifunga kuphila kwaSimakadze,’ tive-ke tiyawubusiswa ngaye tidvumise kuye futsi.”

3

Naku lokushiwo nguSimakadze emadvodzeni akaJuda newaseJerusalema, utsi:Hez. 18:31; Hos. 10:12; Mat. 13:7,22 “Limani umhlaba wenu longakalinywa, ningahlanyeli nje ekhatsi emanyeveni.

4

Tisokeni nine kuSimakadze,Dut. 10:16; 30:6; Isa. 65:5; Jer. 21:12; Rom. 2:28; Khol. 2:11 sokani tinhlitiyo tenu, nitinikele kuye ngalokuphelele, nine madvodza akaJuda nesive saseJerusalema. Ngaphandle kwaloko lulaka lwami lutawucitseka luvutse njengemlilo ngenca yebubi lenibentile, luvutse, kubete nalongalucisha.” Juda usongelwa ngekuvinjetelwa

5

“Memetelani kaJuda nibatjele nebaseJerusalema, nitsi:Jer. 8:14 “ ‘Shayani licilongo kulo lonkhe live!’ Memetani kakhulu nitsi: ‘Butsanani ndzawonye! Asibalekeni siye emadolobheni labiyelwe.’

6

Hlabani inyandzaleyo kuyiwe eSiyoni!Jer. 1:14; 6:1 Balekani nitewusindza, ningephutisi. Ngobe ngiletsa inhlekelele lechamuka ngasenyakatfo, yebo, imbhubhiso leyesabekako.”

7

Libhubesi liphumile emhumeni walo;Isa. 5:29; 2:15; 5:6 umbhubhisi wetive sewuphumele ngephandle. Selisukile endzaweni yalo, litewuphundla lelive lenu. Emadolobha enu atawuba tindzala, abete bantfu labahlala kuwo.

8

Ngako yembatsani emasaka, khalani, nilile,Jer. 6:26 ngobe intfukutselo leyesabekako yaSimakadze ayikesuki kitsi.

9

Simakadze utsi: “Ngalelo langa, inkhosi netindvuna bayawuphelelwa ngemandla, baphristi bayawukwesaba, nebaphrofethi bayawutfutfumela.”

10

Ngakhuluma ngatsi: “Yebo, Nkhosi Simakadze, maye, usiyengile lesive kanye nebantfu baseJerusalema, watsi: ‘Niyawuba nekuthula,’ kwabe kungulapho inkemba isemiphinjeni yetfu.”2 Khos. 22:18; Jer. 6:14; 14:13

11

Ngalelo langa lesive kanye nebantfu baseJerusalema bayawutjelwa kutsiwe: “Umoya loshisako lochamuka etindzaweni letiphakeme tasehlane uhhusha ucondze kulesive sami, kodvwa hhayi kutewuhlunga nome kutewuhlambulula;

12

yebo, umoya lonemandla kakhulu kunaloko uphuma kimi.“uphuma kimi” nome “uyeta ngekuyalwa ngimi” Manje sengimemetela sigwebo sami kubo.”

13

Bukelani, usondzela ukhephuka njengemafu,Isa. 5:28; Hab. 1:8 tincola takhe temphi tiyayalutela njengesiwunguwungwana, emahhashi akhe agijima kwendlula tinsweti.

14

Maye kitsi, ngobe sibhujisiwe.Isa. 1:16 Maye Jerusalema, geza bubi lobusenhlitiyweni yakho, khona utewusindziswa. Uyawuyifukamela kuze kube ngunini lemicabango yakho lemibi?

15

Liphimbo liyamemetela lichamuka kaDani,Jer. 8:16 limemetela inhlekelele lesuka emagcumeni aka-Efrayimu.

16

“Khulumani loku etiveni, nikumemetele eJerusalema, nitsi: ‘Imphi letewuvimbetela iphuma eveni lelikhashane, isuse umsindvo wekuhlaba inyandzaleyo, kutsi kuhlaselwe emadolobha akaJuda.

17

Akaka wena Jerusalema, njengemadvodza lagadze insimi,Luk. 9:34; Hla. 107:17; Isa. 50:1; Jer. 2:17,19; Hos. 13:9 ngobe ungihlubukile,’ ” kusho Simakadze.

18

“Kutiphatsa kwakho netento takho, nguko lokwehlisele loku etikwakho. Lesi sijeziso sakho. Maye, kubuhlungu bo! Maye, kuyayihlaba inhlitiyo bo!” Jeremiya udzabukela sive sakhe

19

Maye, tinhlungu tami, tinhlungu tami!Isa. 22:4; Jer. 9:1 Ngiyashumpha etinhlungwini tami. Maye, kuqaqamba kwenhlitiyo yami! Inhlitiyo yami iyaqaqamba ngekhatsi kwami, ngehluleka nekubindzisa. Ngobe ngikuvile kukhala kwelicilongo, ngikuvile kuhlatjwa kwemkhosi wemphi.

20

Inhlekelele ilandzela inhlekelele, live lonkhe lisele litindzala. Ngekucwabita kweliso emathende ami asabhidlitiwe, yebo, umkhukhu wami ngesikhashana nje.

21

Sekuyawuze kube ngunini solomane ngibuka lesiboniso semphi, ngilalele umsindvo welicilongo?

22

“Bantfu bami batilima, abangati.Rom. 16:19 Babantfwana labangenangcondvo, abanako nekucondza. Babochwephesha ekwenteni lokubi, abakwati kwenta lokuhle.” Umbono waJeremiya ngembhubhiso letako

23

Ngabuka umhlaba, wawungenasimo, ungenalutfo;Isa. 5:30; 50:3 ngabuka nasemazulwini, kukhanya kwawo kwase kunyamalele.

24

Ngabuka tintsaba, nato tatinyikanyika, onkhe emagcuma abeyendza.

25

Ngatsi ngiyabuka, ngakhandza kute muntfu,Jer. 9:10; Zef. 1:2 tonkhe tinyoni tesibhakabhaka tase tindizile, tabaleka.

26

Ngatsi ngiyabuka, ngakhandza lelive lelalivundzile selilihlane, onkhe emadolobha alo abesatindzala embikwaSimakadze, embikwentfukutselo yakhe leyesabekako.

27

Naku lokushiwo nguSimakadze, utsi:Jer. 5:18; 30:11; 46:28 “Live lonkhe litawuphundleka, noko ngingeke ngilibhubhise liphele nya.

28

Ngako-ke umhlaba utawulila, nemazulu ngetulu agucuke abe mnyama, ngobe sengikhulumile, futsi ngingeke ngibuye ngigucuke, sengincumile, futsi ngingeke ngijike.”

29

Kutsi nakuvakala umsindvo webagibeli bemahhashi nalabanemba ngebutjoki, onkhe emadolobha abaleke. Labanye bantfu babaleka bayewubhaca emahlatsini, labanye bekhwela etulu emadvwaleni. Onkhe emadolobha asele akhala libhungane, kute namunye lohlala kuwo.

30

Wentani wena lobhidlitiwe? Utembatsiselani ngaletibovu klebhu wegabe nebuhlalu begolide? Emehlo akho uwagcobiseleni ngapende? Utihlobisela lite. Emashende akho ayakwedzelela, afuna kukubulala.

31

Ngiva kukhala lokunjengekwemfati lophetfwe ngumhelo, kuquma lokunjengekwalowo lobeleka litubulo lakhe, kukhala kweNdvodzakati yaseSiyoni, lephefumulela etulu, leyelula tandla tayo itsi: “Maye, ngiyacaleka, kuphila kwami kunikelwe etandleni tebabulali.”