Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

"Ukuba ngaba uyaguquka, Sirayeli, guqukela kum, kutsho mna *Ndikhoyo. Ukuba uyazisusa emehlweni am izithixo zakho ezilizothe, ungabi sakreqa;

2

ukuba ufunga usithi: 'Ekho nje uNdikhoyo,' ube ke ufunga ngenene nangenyaniso nangokuthembekileyo; ukuba wenjenjalo iintlanga ziya kuthi mandizisikelele, zindidumise."

3

Kaloku uthi uNdikhoyo kubantu bakwaJuda nakubemi baseJerusalem: "Wugelesheni lo mhlaba wenu ube yintsimi, ningatyali phakathi kweenkunzane.

4

Ulwaluko lwenu malenzelwe uNdikhoyo, lungabi yinto yasenyameni nje, bantu bakwaJuda nani bemi baseJerusalem. Kungenjalo ingqumbo yam ngenxa yobubi bezenzo zenu iya kugqabhuka ixele umlilo olenya ungabi nakucinywa bani."

5

"Bhengezani kwelakwaJuda, nihlokomise eJerusalem, nithi: 'Vuthelani isigodlo elizweni lonke.' Dandulukani ngamandla nisithi: 'Hlanganani, nisabele kwizixeko ezinqatyisiweyo!'

6

Yenzani umqondiso okhomba eZiyon, nicele kwabasicatyana, ningabambezeli, kuba mna ndiza nentlekele ngasentla ndinizisela intshabalalo enkulu."

7

Yintw' ekunyalasa inge yingonyama ishiy' isikhundla lo mtshabalalisi weentlanga uzayo. Selephumile kowabo ukuza kubharhisa umhlaba wakho ube yinkangala, azitsho izixeko zakho zibe ngamabhodlo, kungasali nempunde le.

8

Ngoko ke zila, wambathe amarhonya, ugixe, ulile, kuba ingqumbo *kaNdikhoyo ayishenxanga kuthi.

9

Nguwo lo umlomo kaNdikhoyo: "Ngaloo mini ukumkani neziphathamandla baya kungenwa yingevane. Ababingeleli bothi khumnqa, abashumayeli bona bathi makatha."

10

Ndithe ke mna: "Awu, Nkosi Ndikhoyo, ubakhohlise mpela abantu neJerusalem ngokuthi: 'Niya kuba noxolo,' ukanti ikrele selibekwe emqaleni!"

11

Ngelo xesha abantu neJerusalem baya kuxelelwa kuthiwe: "Kuza kuvuthuza umoya onolophu, uvela ezincotsheni ezibharhileyo entlango, usinge ebantwini bam. Umoya ovela kum awuyi kuba yiyo impepho nje yokwela okanye yokucoca ingqolowa,

12

koko uya kuba ngumoya onamandla kunoko. Kuba ndim kaloku oza kubagweba abantu bam."

13

Nalo lusiza utshaba, luziingqimba okwamafu, iinqwelo kuqhum' uthuli ngathi yinkanyamba. Asingomendu, amahashe adlul' ukhozi! Kunyembelekile; izwe lifile!

14

Jerusalem, zihlambulule ububi obusentliziyweni, khon' ukuze usinde! Uya kuhlala ugaya ububi kude kube nini?

15

Kunkenteza ilizwi kwaDan nakwiintaba zakwaEfrayim, lixela intlekele.

16

Nguwo lo umlomo *kaNdikhoyo: "Zixeleleni iintlanga, nibike naseJerusalem, nithi: 'Utshaba lugalelekile; lutsho ngentlaba-mkhosi yalo kwizixeko zakwaJuda.

17

Lungqinge iJerusalem okwabalindi belinde amasimi.' Ewe, kuthetheni oku, kuba kaloku iJerusalem indivukele.

18

Yimisebenzi yakho neendlela zakho ezi zikuzisele le ntlekele. Sisohlwayo sakho eso. Sikrakra kambe, siye kuthi xhokro emxhelweni."

19

Hayi bo! Ndithe qhiphu umbilini; intliziyo yam iyabetha; ndingenwe luvalo! Andikwazi kuthi cwaka; ndiva isandi sokuvuthelwa kwesigodlo nokuhlokoma kwentlaba-mkhosi!

20

Kuvakala le ntlekele, kuvakale le; ilizwe lonke lifile. Ngequbuliso iintente zakowethu zibhuqiwe, ngephanyazo imikhusane yethu ayisekho.

21

Koda kube nini ndibukelana namadabi? Koda kube nini ndisiva isandi sesigodlo?

22

Ke yena *uNdikhoyo uthi: "Baziziyatha kambe abantu bam; abade bandazi. Bazizityhakala zabantwana abangenangqiqo. Ngamachebesha okwenza okubi, kodwa ngamaqhitala kokulungileyo."

23

Ndathi ndakuwukhangela umhlaba, ndafika ubharhile, kusempengezini; ndakukhangela amazulu akwabikho kukhanya.

24

Ndakhangela iintaba, ndafika zigungqa, neenduli zinyikima.

25

Ndakhangela andabona mntu konke; kwakubhace nkqu neentaka ezi.

26

Ndakhangela umhlaba otyebileyo, ndafika uyintlango, izixeko zonke zingamabhodlo. Oku kwenzeka emehlweni kaNdikhoyo ngenxa yomsindo wakhe ovuthayo.

27

Kaloku utsho *uNdikhoyo ukuthi: "Kuya kuba senkangala kumhlaba wonke, kodwa ke ndingawubhangisi kuphele.

28

Ngenxa yoko umhlaba uya kwenza isijwili, isibhakabhaka sisibekele kube mnyama, kuba kutsho mna. Ndigqibile, yaye andiyi kukuyekelela endikuthethileyo; andiyi kujika."

29

Kuya kuthi ukuvakala kwesandi sabakhwele amahashe nesandi sabatoli kusabe zonke izixeko. Abanye bobalekela ematyholweni, abanye banyukele emaweni. Zosala zilambatha iidolophu, kungabi sahlala bani kuzo.

30

Wenza ntoni, Jerusalem, uselushwatyulelwe nje? Kutheni watsho ngezivatho ezibomvu? Yini, watsho ngamajikolo, waqaba amehlo? Ufane wahombela ilize! Zikulahlile izithandwa zakho; sezifuna ukukubulala.

31

Kaloku ndive isikhalo ngathi sesomfazi esikwa yinimba, ngathi sisingqala sozibulayo. Sisikhalo seJerusalem iminxekile, iphelelwa ngumoya, ithe na izandla, ikhala isithi: "Ndafa! Bayandigwinta!"