Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Morena o re: “Lena setšhaba sa Israele, ge le nyaka go sokologa, gona sokologelang go nna. Ge le ka tloša medimo ya lena ya diswantšho ya go šišimiša ka se sa e bona mme la se sa kgeloga,

2

ge le ikana le tiišitše le eya ka toka le sa bolele maaka le re: ‘Ka Morena yo a phelago’, gona ditšhaba di tla šegofatšana di bitša leina la ka, tša ikgantšha ka nna.”

3

Morena o re go batho ba Juda le go badudi ba Jerusalema: “Kgathang megola ya lena, le se ke la bjala ka mašohlošohlong a meetlwa.

4:3 Hos. 10:12.
4

Ineeleng nna, Morena, le se sa ngangabala, lena batho ba Juda le lena badudi ba Jerusalema. Ge le ka se dire bjalo pefelo ya ka e tla lauma bjalo ka mollo ka baka la dilo tše mpe tše le di dirilego. E tla lauma, gomme ya hloka motimi.”

5

Begang mo nageng ya Juda, go kwagale le Jerusalema, le re: “Letšang phalafala nageng ka moka! Hlabang mokgoši, le re: ‘Kgobokanang, re tšhabeleng metseng ye e ageleditšwego ka merako!’

6

Hlomang difoka go šupa tsela ya go ya Sione! Tšhabelang metseng! Le se diege! Ke tliša madimabe le bošula bjo bogolo go tšwa leboa.

7

Bjalo ka tau ye e tsupologago boutamong, mofedišaditšhaba le yena o swere tsela, o tlilo senya naga ya lena. Metse ya lena e tla tlogelwa e le mašope, gomme ga go yo a tlago dula go yona.

8

Ka gona aparang tša go ilela, le lle, le golole, ka gore pefelo ye e šiišago ya Morena ga se ya re tlogela.”

9

Morena o re: “Tšatšing leo magoši le bakgomana ba tla nolega moko; baprista ba tla tšhoga, le baprofeta ba tla tlabega.”

10

Ke mo ke ilego ka re: “Jonna, Morena, Mong wa ka, o forile setšhaba se e le ruri, le batho ba Jerusalema! O rile go tla ba le khutšo, eupša ke tšhoša ye e lego megolong ya bona.”

11

Mehleng yeo setšhaba se le batho ba Jerusalema ba tlilo botšwa gore go foka phefo ye e fišago ya go tšwa mebotong ya lešoka e fokela go bona. E ka se be phefo ya go hlokola le go fefera.

12

Phefo yeo ya go tla ka taelo ya Morena e tla ba ye kgolo kudu go feta ye. Bjale ke Morena ka noši yo a sekišago setšhaba sa gagwe.

13

Bonang, manaba a rotoga bjalo ka maru. Dikoloi tša ntwa nke ke sesasedi, le dipere tša bona ke maphefo go feta ntšhu. Re lahlegile! Re hwile!

14

Hlatswa bokgopo pelong ya gago, wena Jerusalema, gore o tle o phologe. O tla feletša kae le go nagana tše mpe?

15

Mokgoši wa taba tše mpe o kwagala o etšwa motseng wa Dane, o hlabja o etšwa le nageng ya Efraime ya dithaba,

16

o re: Begelang ditšhaba, le tsebišeng le batho ba Jerusalema le re badikanetši ba etla ba tšwa nageng ya kgole. Ba tla kgeregela metse ya Juda ka megobo,

17

gomme ba tla dikanetša Jerusalema bjalo ka baleti ba tšhemo, ka gobane batho ba gona ba gana go bušwa ke Morena. O realo, yena Morena.

18

Lena batho ba Juda, le ipaketše taba tše ka maitshwaro a lena le ka ditiro tša lena. Ke bokgopo bja lena bjo bo le hloletšego ditlaišego tše, bjo bo le tsetsemeditšego pelo.

19

Jonna, joo! Ke kudupantšhwa ke go lakalela! Jonna, bohloko bja pelo ya ka! Pelo ya ka e thebatheba ka maatla! Ga ke kgone go homola ka gore ke kwa phalafala e galagala, le mokgoši wa ntwa.

20

Madimabe a tla a šalane morago; naga yohle e hlagaditšwe. Mešaša ya rena e thubja ka bjako; re loba mekutwana ya rena.

21

Ke tla bona sefoka sa ntwa go fihla neng, le go kwa le kgalagalo ya phalafala?

22

Morena o re: “Setšhaba sa ka se dira tša botlaela; ga ba ntsebe. Ba swana le bana ba ditlatla; ga ba ne kwešišo. Ke bakgoni ba tše mpe, ba go palelwa ke tše di lokilego.”

23

Ka lebelela lefase — le be le sa dulwe, le se na selo; ka lebelela leratadima — le be le se na seetša.

24

Ka lebelela dithaba — di be di šikinyega, le meboto yohle e roromela.

25

Ka bona gore ga go na batho; ešita le dinonyana di be di fofile.

26

Naga ya go nona e be e fetogile leganata; metse ya yona e le mašope ka baka la kgalefo ye e šiišago ya Morena.

27

Morena o rile naga ka moka e tlilo ba lešoka, eupša a ka se e fediše taa.

28

Ke ka baka leo lefase le tlilogo ilela, legodimo la fifala. Go boletše Morena. O feditše le pelo gomme a ka se hlaname, goba a boela morago.

29

Ge boradipere le boramesebe ba hlaba mokgoši, badudi ba metse yohle ba a tšhaba. Ba bangwe ba nyabanyabela ka dithokgweng, bangwe ba pharihlela magageng. Metse yohle e a ngalogwa, gomme ga go dule motho go yona.

30

Jonna, Jerusalema, o lebanwe ke go thubja! O dirang? O reng o apara bohwibidu? O reng o ikgabiša ka dikgabišo tša gauta? O reng o tlola mahlo? Owaa, go ikgabiša ga gago ke ga lefeela! Metlabo ya gago e a go nyatša, gomme e nyaka go go bolaya.

31

Ke kwa sello boka sa mosadi yo a šokwago, sello boka sa mosadi yo a itšibolago. Ke sello sa Jerusalema, e a fegelwa, e otlolla matsogo e re: “Ke a hwa! Ke hloka tšhireletšo ke le pele ga bampolai!”