Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Nje-ke abathelisi nezoni boke bebabuthene kuJesu ukuzomuzwa.

2

Kodwana abaFarisi nabafundisi bomthetho baguguneka bathi: "Umrhali lo wamukela izoni, agome nazo!"

3

Yeke uJesu wabatjela umfanekiso lo:

4

"Akhe sithi omunye wenu unezimvu ezilikhulu bese ulahlekelwa ngeyodwa kizo. Akatjhiyi ezimatjhumi alithoba nethoba erhalawumbeni, akhambe ayokufuna elahlekileko abe ayifumane na?

5

Athi angayifumana, athabe khulu, ayitjathe emahlombakhe

6

aye nayo ekhaya. Abizele abangani nabomakhelwana bakhe ndawonye athi kibo, 'Thabani kanye nami; ngiyifumene imvu yami ebeyilahlekile!'

7

Nje-ke ngiyanitjela bona ngokunjalo kuzakuba khona ithabo elikhulu ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukako kunalabo abamatjhumi alithoba nethoba abalungileko nabangadingi ukuphenduka."

8

"Namkha akhe sithi-ke umfazi oneempaparwana ezilitjhumi zesiliva, ulahlekelwa ngesisodwa. Akakhanyisi isibani, athanyele ikumba, afunisise kuhle abe asifunyane na?

9

Kuthi angasifumana, abizele abangani nabomakhelwana bakhe ndawonye athi kibo, 'Thabani kanye nami; isipaparwana sami ebesilahlekile ngisifumene!'

10

Ngokunjalo ngiyanitjela bona kunethabo elikhulu phambi kweengilozi zakaZimu ngesoni esisodwa esiphendukako."

11

UJesu waraga wathi: "Kwakhe kwaba khona umuntu onamadodana amabili.

12

Encani yathi kuyise, 'Baba, nginikela isabelo sami selifa.' Yeke wawahlukanisela ilifa.

13

Kwathi kungakabi malanga mangaki ngemva kwalapho, indodana encani yabutha koke enakho, yemuka yaya enarheni ekude. Nayifika lapho yathuthudlha loke ilifa layo ngokuphila umathanda.

14

Ngemva kobana isaphaze koke, kwaba khona indlala ekulu kiyo yoke inarha leyo. Nje-ke yathoma ukuswela.

15

Yeke yakhamba yayozithengisa kesinye sezakhamuzi zalapho. Sona sayithumela esiminaso kobana yeluse izavukazana zaso.

16

Yakhanukela ukuzisuthisa ngokudla kwezavukazana, kodwana akakho noyedwa owayipha okuthileko.

17

Kwathi nayiqaqulukako, yathi, 'Bangaki abaqatjhwa bakababa abadla kusale na? Qala, mina indlala ingiphodlha kokufa lapha!

18

Yeke ngizakusuka ngiye kubaba, ngifike ngithi kuye: Baba, ngonile phambi kwezulu naphambi kwakho.

19

Angisafaneli ukubizwa ngendodanakho; yewungithathe njengomunye wabaqatjhwa bakho.'

20

Yasuka-ke yaya kuyise. "Kodwana kuthe isesekude, uyise wayibona, wayirhawukela, wayigijimela wafese wayigona, wayincwanga emhlathini.

21

Indodana yathi kuye, 'Baba, ngonile phambi kwezulu naphambi kwakho. Angisafanelanga ukubizwa ngendodanakho.'

22

Kodwana uyise wabiza amakhobokakhe wathi kiwo, 'Rhabani! Lethani isambatho sakanokutjho niyembathise. Ifakeni idzilamnwana emunwenayo namapatlagwana eenyaweni.

23

Lethani ithole elinonisiweko nilihlabe. Asibeni nomnyanya sigidinge

24

ngombana indodanami le beyifile nje-ke iyaphila, beyilahlekile nje-ke itholakele.' Yeke bathoma ukugidinga.

25

"Ngesikhatheso indodana ekulu beyisemasimini. Kwathi nayitjhidela ekhaya, yezwa kuvunywa ingoma kugidwa.

26

Yeke yabiza elinye lamakhoboka yabuza bona kwenzekani.

27

Lona lathi, 'Umfowenu ubuyile, nje-ke uyihlo umhlabele ithole elinonisiweko ngombana ubuye aphilile begodu aphephile.'

28

"Indodana ekulu yathukuthela khulu yabe yabhala ukungena ngendlini. Yeke uyise waphumela ngaphandle wayirabhela.

29

Kodwana yaphendula uyise yathi, 'Qala! Yoke iminyaka le bengiseze ngikusebenzela njengekhoboka begodu azange khengiphule imiyalwakho. Khonapho azange khewungiphe ngitjho imbuzana yakombuzana bona nami ngizithabise nabangani bami.

30

Kodwana indodanakho le ethuthudlhe ipahlakho neengwadla, nayibuyela ekhaya uyihlabela ithole elinonisiweko!'

31

Uyise waphendula wathi, 'Ndodanami, uhlala unami soke isikhathi begodu koke enginakho ngekwakho.

32

Kodwana kufanele sigide sithabe ngombana umfowenu lo bekafile, kodwana gadesi uyaphila, bekalahlekile, kodwana ufunyenwe.' "