Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Ngalelinye lilanga kwefika batselisi netilahlwa titewulalela Jesu.Luk. 5:29-30

2

Kodvwa baFarisi netati temtsetfo tahhingatela tatsi: “Lomuntfu wemukela tilahlwa abuye futsi adle nato!”

3

Ngako-ke Jesu wase ubatjela umfanekiso lotsi:

4

“Nangabe lomunye wenu anetimvu letilikhulu bese kulahleka lenye, angente njani? Angete atishiya etsafeni yini leti letingema-99, ahambe ayewufuna lena lenye lelahlekile, adzimate ayitfole?Hez. 34:11

5

Angatsi nase ayitfolile, atfokote ayetjatse ehlombe abuyele nayo ekhaya.

6

Atsi nase afike ekhaya, ameme tihlobo takhe nabomakhelwane atsi kubo: ‘Tfokotani kanye nami, ngobe sengiyitfolile imvu yami lebeyilahlekile.’ ”

7

Jesu wachubeka watsi: “Ngalokufananako, ngitsi kini: Kuyawuba khona kutfokota lokukhulu ezulwini ngesoni sinye lesiphendvukako kunebantfu labalungile labangema-99 labangakudzingi kuphendvuka.” Imali lelahlekile

8

“Nome-ke ake sitsi: Umfati lonetinhlavu tesiliva letilishumi alahlekelwe ngulolunye, wente njani? Akasikhanyisi yini sibane atsanyele indlu yakhe alufunisise adzimate alutfole?

9

Atsi angalutfola, ameme tihlobo takhe, nabomakhelwane bakhe atsi kubo: ‘Tfokotani kanye nami, ngobe sengilutfolile luhlavu lebelulahlekile.’ ”

10

Jesu wachubeka watsi: “Ngalokufananako-ke, ngitsi kini: Tingilosi taNkulunkulu tiyawutfokota ngesoni sinye lesiphendvukako.” UYise nemadvodzana akhe lamabili

11

Wachubeka Jesu watsi: “Bekukhona umuntfu labenemadvodzana lamabili.

12

Indvodzana lencane yatsi kuyise: ‘Babe, nginike sabelo lesilifa lami.’ Ngako-ke uyise wawehlukanisela lifa emadvodzana akhe.

13

“Kwatsi ngemalangana indvodzana lencane yatsengisa lifa layo, yahamba nalemali yalibangisa eveni lelikhashane, lapho yayihlaphata khona imali ihleti ngekonakala.Taga 29:3

14

Yayidla yonkhe imali. Kwefika indlala lenkhulu kulelo live, ingasenalutfo yahlupheka kakhulu.Taga 23:21

15

Ngako-ke yahamba yayawufuna umsebenti kumuntfu walelo live, wayitfumela enhlonhleni yakhe kuyakwelusa tingulube.

16

Yayilamba idzimate ifise kudla imidvumba ledliwa tingulube, ngobe yayinganikwa ngumuntfu kudla.

17

“Sigcino yasanguluka engcondvweni yacabanga yatsi: ‘Tonkhe tisebenti tababe tidla tidzimate titibekele, kepha mine lapha ngilamba kangaka.

18

Ngitawuhamba ngiye kubabe ngitsi kuye: “Babe, ngonile kuNkulunkulu nakuwe.

19

Angisafanele nekutsi ngibitwe ngekutsi ngiyindvodzana yakho; sale umane ungenta lomunye wetisebenti takho.” ’

20

Ngako-ke yesuka yahamba yaya kuyise.

21

Lendvodzana yatsi kuyise: ‘Babe, ngonile kuNkulunkulu nakuwe, angisafanele nekutsi ngibitwe ngekutsi ngiyindvodzana yakho.’

22

Kepha uyise wabita tisebenti watsi: ‘Phangisani niletse ingubo lenhle niyembatsise, niyifake nendandatho emnweni wayo, neticatfulo etinyaweni.

23

Nifune litfole lelihle lelikhuluphele nilihlabe sitewudla sijabule.

24

Ngobe lendvodzana yami beyifile, kodvwa nyalo seyiyaphila; beyilahlekile, kodvwa nyalo seyitfolakele.’ Ngako kwase kuyadliwa, kuyajatjulwa.

25

“Ngaleso sikhatsi indvodzana lenkhulu beyingekho isensimini, yatsi seyibuya yeva umsindvo wekuhlabela nekugidza ingakangeni ekhaya,

26

yase ibita lesinye setisebenti iyabuta kutsi kwente njani lapha ekhaya kunemsindvo nje.

27

Sisebenti satsi kuye: ‘Umnakenu sewubuyile, ngako-ke uyihlo umhlabise litfole lelikhuluphele, ngobe umnakenu ubuye asaphila.’

28

“Indvodzana lenkhulu yatfukutsela yabila, yase iyala nekungena lapha ekhaya. Kwadzimate kwaphuma uyise wayakuyincenga;

29

yamphendvula yatsi: ‘Kodvwa, babe, mine yonkhe leminyaka bengihleti nawe ngikusebentela. Angizange sengephule namunye umyalo wakho, kodvwa awuzange sewunginike nangalinye lilanga ngisho nelizinyane nje, kutsi nami ngitijabulise kanye nebangani bami.

30

Kodvwa lendvodzana yakho nayibuya kuyawuhlaphata lifa lakho netingwadla, yona uyihlabisa litfole lelikhuluphele!’

31

“Uyise watsi kuye: ‘Ndvodzana yami, wena unami njalo, nako konkhe lokukwami ubokwati kutsi kwakho.

32

Kepha kusifanele kutsi sijabule sidle ngekutfokota, ngobe umnakenu abefile, kepha manje sewuyaphila; abelahlekile, kepha manje sewutfolakele.’ ”