Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Kumkhaleli; irhubo lakaDavida. Iindlhayela zizitjela zithi:
"UZimu akakho."
Zikhohlakele, zenza izinto ezinyenyisako;
akakho noyedwa owenza okulungileko.

2

USomnini usezulwini
uyabaqala abantu bephasini
ukubona bonyana kukhona ohlakaniphileko,
orhuluphela uZimu na.

3

Kodwana boke baphambukile,
boke bonakele ngokufanako;
akakho noyedwa owenza okulungileko,
akakho ngitjho namunye.

4

Kanti boke abenzi bobumbi abalemuki na?
Labo abatla abantu bami
inga badla isikwa,
abambizi uSomnini.

5

Nje-ke bazakuba nevalo khulu
ngombana uZimu usesizukulwaneni esilungileko.

6

Nina nkhohlakali,
isiqhema sabadududu ningasihlazisa,
kodwana uSomnini usiphephelo songanalitho.

7

Kwanga isindiso ka-Israyeli ingavela eZiyoni!
Lokha uSomnini natjhugulula ubujamo babantu bakhe,
uJakopo uzakurhuwelela ngethabo,
iye, u-Israyeli uzakujabula.