Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sitsi:Rom. 3:10-12Hla. 10:4; Hez. 22:30 “Kute Nkulunkulu la.” Babi, benta emanyala, kute nome munye lowenta lokulungile.

2

Simakadze utsi asezulwiniGen. 18:21 abe abuka bonkhe bantfu, kuze atewubona kutsi ukhona yini umuntfu lohlakaniphile, nome munye nje, lofuna Nkulunkulu.

3

Bonkhe bedukile, bonkhe bonakele,Rom. 3:10 kute lowenta lokulungile; kute, kute ngisho nome munye.

4

Pho, bate yini lwatiMik. 3:2; Mat. 1:21 bonkhe labantfu labenta lokubi? Badla emandla ebantfu bami shangatsi badla sinkhwa, bangathandazi kuSomandla.

5

Bayawufikelwa kwesaba lokukhulu, ngobe Nkulunkulu ume nalabacotfo.

6

Ningabagongonyi labacindzetelwe, nibaphatamise etindleleni tabo, kodvwa Simakadze usiphephelo sabo.

7

Shangatsi ingavela eSiyoni insindziso yesive sema-Israyeli. Mhlazana Nkulunkulu acedza lusizi lwebantfu bakhe, aphindze abahlumelelisa, Jakobe uyawujabula, Israyeli atfokote.