Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Isiwula sithi enhliziyweni yaso: “Akakho uNkulunkulu.” Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo; akakho owenza okuhle.

14:1 AmaH. 10:4; Hez. 22:30.
2

UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo, ofuna uNkulunkulu.

14:2 Gen. 18:21.
3

Baphambukile bonke, bonakele bonke; akakho owenza okuhle, akakho noyedwa.

14:3 Rom. 3:10.
4

Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi, abadla abantu bami, njengokuba bedla isinkwa, bangakhuleki kuJehova, na?

14:4 Mika 3:2; Math. 1:21.
5

Khona besaba nokwesaba, ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.

6

Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa, kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.

7

Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni. Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe uJakobe uyakwethaba, u-Israyeli ajabule.