Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Jaanong ke kaela pele ga tsotlhe gore dikopo le dithapelo le dithapelelo le ditebogo di direlwe batho botlhe,

Bafil. 4:6.
2

le dikgosi le botlhe ba ba leng bagolo, gore re nne le bophelo jwa boiketlo le tidimalo ka poifo-Modimo yotlhe le ka tlotlego.

3

Go dira jalo go molemo, go bile go natefela Modimo, Morepholosi,

1 Tim. 1:1; 4:10.
4

o o ratang gore batho botlhe ba pholosiwe le go fitlha mo kitsong ya boammaaruri.

Hes. 18:23; 2 Pet. 3:9.
5

Gonne go Modimo o le mongwe fela le motsereganyi a le mongwe fela fa gare ga Modimo le batho, e bong Keresete Jesu, a le motho,

Baroma 3:29,30; Baheb. 12:24.
6

yo o ineetseng go nna tefo ya kgololo ya botlhe; ke yona tshupo e e tla rerwang ka metlha e e leng yona,

Bagal. 1:4; 2:20; Tito 2:14.
7

e ke laotsweng go nna motlhaba-mokgosi le moapostolo wa yona le moruti wa baheitane go ba isa mo tumelong le mo boammaaruring; ke bua nnete mo go Keresete, ga ke ake.

2 Tim. 1:11; Bagal. 2:7,8.
8

Ke ka moo ke ratang gore banna ba rapele mo mafelong otlhe, ba tsholeditse mabogo a a boitshepo kwa ntle ga bogale le pelaelo.

9

Le gona jalo ke rata gore basadi ba kgabe ka diaparo tse di tshwanetseng ka tshisimogo le ka tekano, e seng ka meriri e e logilweng le ka gouta, gongwe ka ditalama le diaparo tsa tlhotlhwa e kgolo,

1 Pet. 3:3-5.
10

mme e nne ka ditiro tse di molemo jaaka go tshwanetse basadi ba ba ratang go supa poifo-Modimo.

1 Tim. 5:10.
11

A mosadi a ithute mo tidimalong ka boikokobetso jotlhe.

Baef. 5:22.
12

Ga ke letlelele mosadi go ruta, le fa e le go laola monna, mme a a nne mo tidimalong.

1 Bakor. 14:34; Gen. 3:16.
13

Gonne Atame o bopilwe pele, Efa a bopiwa morago.

Gen. 1:27; 2:7,22.
14

Le gona Atame ga a ka a tsiediwa, mme mosadi ene a tsiediwa, a wela mo molatong.

Gen. 3:6; 2 Bakor. 11:3.
15

Mme o tla pholosiwa ka go belega bana, fa basadi ba ka nna ba ntse ba le mo tumelong le mo loratong le mo boitshepisong jo bo nang le tekano.