Skip to : [Content] [Navigation]
Verse no Verse Footnotes
1

Ngakho-ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa, nokukhuleka, nokucela, nokubonga kwenzelwe abantu bonke,

2:1 Fil. 4:6.
2

amakhosi nabo bonke abakhulu, ukuze sihlale kahle nangokuthula, ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo.

2:2 Jer. 29:7.
3

Lokhu kuhle, kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu uMsindisi wethu

2:3 1 Thim. 4:10.
4

othanda ukuba abantu bonke basindiswe, bafinyelele ekulazini iqiniso.

2:4 Hez. 18:23; 2 Pet. 3:9.
5

Ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu uKristu Jesu,

2:5 Joh. 17:3; Rom. 3:29; Heb. 9:15.
6

owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke, kube ngubufakazi besikhathi esiyiso,

2:6 Math. 20:28; 2 Kor. 5:15; Gal. 1:4; Ef. 1:7; Kol. 1:14; Thith. 2:14.
7

engamiselwa khona mina ukuba ngibe ngummemezeli nomphostoli — ngikhuluma iqiniso, angiqambi amanga — yebo, umfundisi wabezizwe ekukholweni naseqinisweni.

2:7 IzE. 9:15; 13:2; 22:21; Rom. 11:13; 15:16; Gal. 1:15; 2:7; Ef. 3:8; 2 Thim. 1:11.
8

Ngalokho ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke, ephakamisa izandla ezingcwele, engenalulaka nokuphikisana.

2:8 AmaH. 134:2; IsiLilo 3:41; Math. 5:23; Mark. 11:25; Jak. 1:6.
9

Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaparele, nangezambatho ezinemali eningi,

2:9 Isaya 3:16; Thith. 2:3; 1 Pet. 3:2.
10

kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle.

11

Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke.

2:11 Gen. 3:16; 1 Kor. 14:34; Ef. 5:22.
12

Kepha angimvumeli owesifazane ukuba afundise, nokuba abuse phezu kwendoda; kodwa makazithulele.

13

Ngokuba u-Adamu wabunjwa kuqala, emva kwalokho u-Eva.

2:13 Gen. 2:18; 1 Kor. 11:8.
14

Futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe, waphambuka;

2:14 Gen. 3:6; 2 Kor. 11:3.
15

kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana, uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda.